1. خبری
  2. اجتماعی
پوشش خبری

حکم قضایی فیلتر اینستاگرام صادر شده است

وزیر ارتباطات: فرض کنیم اینستاگرام فیلتر شد، بعد چه می‌شود؟ در زندگی مردم چه اتفاقی می‌افتد؟ +فیلم

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری

معاون دادستان کل: حکم قضایی فیلتر اینستاگرام صادر شده است

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
معاون دادستان کل: حکم قضایی فیلتر اینستاگرام صادر شده است

جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (فیلترینگ) در این باره گفت: ‌ «اینستاگرام یک بار فیلتر شد و دولت گذشته وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند می‌تواند این فضا را کنترل کند اما متاسفانه در این زمینه هم هزینه‌های بالایی صورت گرفت ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم. هم اکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس داریم و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است.»

او در ادامه افزود: ‌ «طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترافیک اینستاگرام از یک سطح بالاتر نباید میرفت که متاسفانه رفت و از طرفی براساس مصوبات این شورا باید دولت برای فعالیت این شبکه در کشور مجوز صادر می‌کرد که این کار هم انجام نشده است.»

براساس اظهارات او در حال حاضر به صورت یک طرفه دستگاه قضایی می‌تواند با توجه به انجام نشدن مصوبات شورا اقدام کند اما فعلا منتظر اجماع نظر در این زمینه هستیم ولی اگر صبر کردن فایده نداشته باشد دادستان کشور تصمیم لازم را خواهد گرفت.

خواندن خبر در سایت منبع

حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام + عکس

الفخبرگزاری الف
حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام + عکس

جواد جاوید‌نیا، در توضیح این ابلاغیه با اشاره به تبصره ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای به ماهنامه پیوست گفت: «یکی از کارهایی که در این معاونت به جد دنبال آن هستم اجرای دقیق قانون است و براساس آن اجرای کامل تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای را در دستور کار قرار گرفته است. در این تبصره تاکید شده است با رفع فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان تارنماهای شناخته شده (دارای هویت در داخل کشور) وب‌سایت‌ها و سرویس‌های آنلاین مورد شکایت تا زمان صدور حکم نهایی این سرویس فیلتر نخواهد شد.»

او در ادامه افزود: ‌ «برای اجرای این تبصره از قانون آذر ماه سال جاری ابلاغیه‌ای هم به کلیه دادستان‌های کشور ارسال و از آنها خواسته شده تا حتما تبصره موصوف قبل از صدور دستور فیلترینگ اجرا شود» او تاکید می‌کند که با اجرایی شدن این تبصره جلوی فیلترینگ بدون اطلاع قبلی بسیاری از سایت‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین گرفته خواهد شد.

دو ابلاغیه‌ای که به دادستانی‌های کل کشور ارسال شده و به گفته سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی جلوی فیلتر بدون ضابطه کسب‌‌وکارها گرفته می‌شود:

حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام + عکس - 4حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام + عکس - 5

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با اعلام اینکه یک ساعت فیلترینگ می‌تواند ضرر‌های جبران ناپذیری به کسب‌وکارهای مجازی بزند تاکید می‌کند که نظارت بر اجرای این تبصره به شکل جدی پیگیری می‌شود و از همه همکاران قضایی نیز خواسته شده تا در این زمینه احتیاط لازم را در نظر بگیرند. البته جاوید‌نیا یادآور می‌شود که اجرای این تبصره از قانون جرایم رایانه‌ای تنها مختص سرویس‌هایی است که محتوای کلی سرویس آنها مجرمانه نباشد.

در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای اعلام شده است که چنانچه وب‌سایت‌های مختلف که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها در داخل کشور وجود دارد، به صورت فوری محتوای مجرمانه و مورد شکایت را حذف کنند تا زمان صدور حکم نهایی موضوع مورد شکایت فیلتر نخواهد شد.

ضوابطکاریکسبوکاردربدنهدولتمشخصشود

جاوید‌نیا با اشاره به روشن نبودن ضابطه‌ صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارهای مجازی در بدنه دولت به پیوست گفت: ‌ «در بسیاری از موارد فیلتر سایت‌ها و سرویس‌ها به درخواست خود سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و ما هم با دریافت مدارک و شواهد دستور به فیلتر می‌دهیم اما در نهایت دود این فیلتر تنها به چشم قوه‌قضاییه می‌رود و در رسانه‌ها همه تقصیر را گردن ما می‌اندازند. در واقع این عدم هماهنگی در بین خود دستگاه‌های دولتی سبب این شرایط برای کسب‌‌وکارهای مجازی شده است.»

او در پاسخ به این سوال پیوست که تشکیل کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای مجازی در دولت می‌تواند به روند کاهش فیلترینگ کسب‌وکارهای مجازی کمک کند اعلام کرد: ‌ «این کارگروه می‌تواند در زمینه جلوگیری از فیلتر سرویس‌های کسب و کارهای مجازی موثر باشد اما به این شرط که به درستی اهداف آن به اجرا گذاشته شود. ضابطه‌مند کردن درخواست‌های سازمان‌های دولتی از کسب‌وکارهای مجازی تا حد زیادی می‌تواند روند مسدود‌سازی این کسب‌وکارها را کاهش دهد. اما نباید در موارد مجرمانه تداخلی با وظایف کارگروه تعیین مصادیق داشته باشد و یا در مواردی که سلامتی و جان و مال مردم در خطر قرار گرفته است مانع فوریت انجام فیلترینگ شود»

اواخرآذرماهمعاونتحقوقیریاستجمهوریباصدوربخشنامهای،شیوهنامهتشکیلونحوهعملکارگروه «کاهشموانعکسبوکارهایمجازی» رابهکلیهدستگاههایاجراییابلاغکرد. اینمصوبهبرایرفعموانعپیشرویکسبوکارهاینوپاوایجادسازوکاراجراییمناسببرایادامهفعالیتهایآنهابهتصویبرسیدهاست. براساسدوماده (۱۲و۱۳) مهماینشیوهنامهکهبهموضوعفیلترینگسرویسکسبوکارهاینوپااختصاصدارد؛هیچکدامازدستگاههایاجراییاجازهندارندبدونطرحموضوعدرکمیتهتخصصیاینکارگروه،تجویرشکایتودرخواستپالایشیاپاسخبههراستعلامبهمنظورفیلترینگاقدامکنند.

حکمقضاییبرایفیلترینگاینستاگرام

در بخش دیگر گفت‌وگوی پیوست با سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (فیلترینگ) او از وجود حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز خبر داد. او در این زمینه به پیوست گفت: ‌ «اینستاگرام یک بار فیلتر شد و دولت وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند می‌تواند این فضا را کنترل کند اما متاسفانه در این زمینه هزینه‌ زیادی انجام شد ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم. هم اکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس داریم و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی و دیگر تصمیم‌گیران نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است.»

او در ادامه افزود: ‌ «طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترافیک اینستاگرام از یک سطح بالاتر نباید میرفت که متاسفانه فراتر رفت و از طرفی براساس مصوبات این شورا باید دولت برای فعالیت این شبکه در کشور مجوزدولت پس از التزام این شبکه اجتماعی به قوانین کشور و انتقال سرورها به داخل کشور مجوز صادر می‌کرد که این کار هم انجام نشده است.»

براساس اظهارت او در حال حاضر به صورت یک طرفه دستگاه قضایی می‌تواند با توجه به انجام نشدن مصوبات شورا اقدام کند اما فعلا منتظر اجماع نظر در این زمینه هستیم. ولی اگر صبر کردن فایده نداشته باشد دستگاه قضایی تصمیم لازم را خواهد گرفت.

ازماههایگذشتهگمانهزنیهایمختلفدرموردفیلترشبکهاجتماعیاینستاگرامشنیدهشدهاست. درهمینزمینهامیرناظمی،معاونوزیرارتباطاتورئیسسازمانفناوریاطلاعاتنیزاعلامکردکهموضوعفیلترینگاینستاگرامبهتصویبمراجعذیربطنرسیدهاستاماعدهایبهشدتبهدنبالفیلترکردناینشبکهاجتماعیهستند.

خواندن خبر در سایت منبع

کارتون؛ دلیل مخالفت عارف با فیلترینگ اینستاگرام!

برترین‌هاخبرگزاری برترین‌ها
کارتون؛ دلیل مخالفت عارف با فیلترینگ اینستاگرام!

گفته‌های اخیر حمدرضا عارف درباره مخالفت با فیلترینگ اینستاگرام، سوژه صفحه بی قانون شد.

کارتون؛ دلیل مخالفت عارف با فیلترینگ اینستاگرام! - 2

خواندن خبر در سایت منبع

اینستاگرام چگونه پشت فیسبوک پنهان شده و میلیاردها دلار پول پارو می‌کند؟

زومیتخبرگزاری زومیت
اینستاگرام چگونه پشت فیسبوک پنهان شده و میلیاردها دلار پول پارو می‌کند؟

شش سال پیش فیسبوک بهترین خرید تاریخ این شرکت را انجام داد. حال آنکه فیسبوک، بزرگ‌ترین شبکه‌ی اجتماعی جهان، پس از تصاحب اینستاگرام سیاست فوق‌العاده هوشمندانه‌ای درباره‌ی اینستاگرام درپیش گرفت و تقریبا هچ اقدامی درقبال اینستاگرام انجام نداد. وقتی فیسبوک به فکر خرید اینستاگرام افتاد، این شبکه‌ی اجتماعی مبتنی بر عکس و فیلم‌های کوتاه به‌سرعت درحال‌رشد بود. مشترکان و مخاطبان اسنپ‌چت را می‌ربود و تهدیدی جدی برای فیسبوک به‌حساب می‌آمد. تنها چند دلیل باعث شد که فیسبوک این پلتفرم را که هیچ درآمدی نداشت، به قیمت یک‌میلیارد دلار خرید.

پیش از هر چیز باید گفت اینستاگرام پلتفرمی جذاب بود. نوجوانان عاشق آن بودند و فیسبوک در عملی هوشمندانه فاصله‌ی خود را با آن حفظ کرد؛ زیرا پلتفرم هشت‌ساله‌ی خود را کاملا خسته و پیر می‌دید.

پس از آنکه فیسبوک اینستاگرام را تصاحب کرد، کوین سستروم و مایک کریگر به فیسبوک پیوستند. در آن زمان، همه‌چیز جالب به‌نظر می‌رسید. با فروش اینستاگرام به یکی از شرکت‌های قدرتمند جهان، این شبکه‌ی اجتماعی به‌سرعت ازطرف گروه بزرگی از مخاطبان پذیرفته شد و به منابعی دست یافت که داشتن آن‌ها برای هر استارتاپ جوانی آرزو بود. باوجوداین، اینستاگرام با رفتن به زیر پرچم فیسبوک به همه‌ی این امکانات دست یافته بود. آن‌ها یک‌شبه مولتی‌میلیونر شدند. زندگی خوب بود و آینده‌ی روشنی پیش روی آن‌ها بود.انتظار می‌رود در آینده‌ی نزدیک رشد درآمد فیسبوک ازطریق تبلیغات و افزایش آن به‌وسیله‌ی شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام باشد

در آن زمان، منتقدان بسیاری فیسبوک را بابت این خرید سرزنش کردند و معتقد بودند اینستاگرام ارزش یک‌میلیارد دلار را ندارد و بسیار گران خریده شده است. بااین‌حال، این برای پلتفرمی مانند اینستاگرام شوخی‌ای بیش نبود؛ چراکه اینستاگرام چیزی بیش از برنامه‌ی ساده‌ی عکس بود و فیسبوک این را به‌خوبی می‌دانست.

درسال ۲۰۱۳،فیسبوک با همکاری گروهکوچکیاز برندهای تجاریبزرگازجمله بن و جری، بربری، لکسوس و میسیتبلیغاتدراینستاگرام را به‌صورت آزمایشی آغاز کرد. اینستاگرام این موضوع را ازطریق وبلاگش اعلام عمومی کرد. اینستاگرام مشخص کرد ساخت تبلیغات باید سازمانی و غیرتهاجمی باشد. اینستاگرام سیاستش برای تبلیغات را چنین تشریح کرده است:

هدف ما از ایجاد آگهی‌های تبلیغاتی به‌گونه‌ای است که تجربه‌ای کاملا طبیعی را به کاربران القا کند. در پی آن هستیم تا کاربران زمان مشاهده‌ی تبلیغات، تجربه‌ای طبیعی از عکس‌ها و ویدئوهایی داشته باشند که هنگام دیدن برندهای دلخواهشان حس می‌کنند.

این نقشه و برنامه شروع کندی داشت و فیسبوک به قولش وفادار ماند. باوجوداین، وقتی نشانه‌های پول را دید و بوی دلار به مشامش رسید، سرمایه‌گذاری یک‌میلیارددلاری خود را بسیار ارزشمندتر از گذشته یافت.

از ابتدا استفاده از تبلیغات در فیسبوک طرفداران چندان زیادی نداشت؛ اما مشخص بود فیسبوک تأثیر مهم دستگاه چاپ پول جدیدش را درک کرده است. می‌توان حدس زد که درآمد و نتایج اولیه‌ برای اینستاگرام بسیار شکننده و ضعیف بود. فیسبوکدرنهایتآن رابهعنوانگزینه‌ای اختیاریدرونپلفرممدیریتتبلیغاتشدرسال ۲۰۱۵معرفی کرد؛امااینکارزیادطولنکشید. اینستاگرام به‌سرعت به مکان تبلیغاتی پیش‌فرض برای اکثر کمپین‌های جدید تبدیل شد؛ مگر اینکه آگهی‌دهنده به‌اندازه‌ی کافی زرنگ و فهمیده باشد که به‌صورت دستی آن را انتخاب نکند.

تاسپتامبر۲۰۱۶، نیم‌میلیون تبلیغ‌کننده‌یفعال دراینستاگرامحضورداشتند. سؤالی کهاینجا مطرح می‌شود این استکهچه تعداداز آن‌ها ندانسته این کار را انجام داده‌اند؟ درست یک سال بعد، این تعداد به بیش از دومیلیون تبلیغ‌کننده رسید و تعداد آن‌ها در این شبکه چهاربرابر شد.

براساس برخی پیش‌بینی‌ها،انتظارمی‌روددر آینده‌ی نزدیک رشددرآمد فیسبوک ازطریقتبلیغات و افزایش آن به‌وسیله‌ی شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام باشد. اکنون فیسبوک سهم درخورتوجهی از درآمدش را مدیون تبلیغات جهانی ازطریق تلفن‌های همراه است و انتظار می‌رود این رقم از حالا تا سال ۲۰۲۱ تقریبا دوبرابر شود.

اینستاگرام چگونه پشت فیسبوک پنهان شده و میلیاردها دلار پول پارو می‌کند؟ - 11

کوین سستروم و مایک کریگر

امروزه، فیسبوک به‌طور آشکار همهی شرکتها را برای نشاندادن تبلیغات خود در اینستاگرام تشویق میکند. در پنل مدیریت تبلیغات اینستاگرام که سیستم مدیریت تبلیغات است، شما حتی به داشتن حساب کاربری در این شبکه برای انجام تبلیغات نیازی ندارید؛ اما چرا این چنین است؟ چون اینستاگرام همچون دستگاه چاپ پول کار می‌کند. درواقع، با انتشار نوشتهیا پست عادی ازطریق اینستاگرام به‌ازای هر پست تبلیغاتی چهار پست ارگانیک و عمومی نشان داده می‌شود. با‌این‌حال، فقط تعداد کمی از افراد متوجه این موضوع میشوند که ۲۰درصد از محتوایی که روزانه به خوردشان داده می‌شود، جزو پست‌های تبلیغاتی است.

درحالی‌که امروزه بیش از ۳۰درصد از جمعیت ایالات متحده‌ی آمریکا از اینستاگرام استفاده می‌کنند، اکثر بزرگ‌سالان آمریکایی حتی نمی‌دانند این شبکه‌ی اجتماعی متعلق به فیسبوک است. سارا فایر در اوایل سال جاری و پس از رسوایی کمبریج آنالیتیکا، مقاله‌ی بی‌نظیری درباره‌ی سالم‌ماندن اینستاگرام نوشت. ازلحاظ فرهنگی، اینستاگرام توانسته تصویر جذاب خود را حفظ کند، تاجایی‌که به‌طور کامل خود را از فیسبوک جدا کرده است.

حقیقت این است که تمام مشکلاتی که فیسبوک با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، مشکلات اینستاگرام نیز هستند. برای مدتی طولانی است که اینستاگرام به‌عنوان گزینه‌‌ای برای تبلیغات درکنار فیسبوک و در بدنه‌ی پلتفرم آن قرار گرفته است و از همان داده‌های استفاده‌شده در فیسبوک بهره‌ می‌برد. این موضوع به این معنی است که هرگونه دست‌کاری در رفتار پلتفرم بزرگ‌تر (ازطریق روسیه یا راه‌های دیگر) بر هر دو آن‌ها تأثیر می‌گذارد. نمی‌توانیم فراموش کنیم اینستاگرام همه‌چیز را درباره‌ی ما می‌داند. حتی فیسبوک با استفاده از ایده‌ی سابقه‌ی موقعیت مکانی‌اش در اینستاگرام، برای هدف قراردادن تبلیغات با ما بازی کرده است.

افزون‌براین، فیسبوک با وجود همه‌ی نقص‌ها و معایبش مختار است سیاست‌های مدنظرش را درباره‌ی اینستاگرام اجرا کند. بسیار شگفت‌انگیز است که چگونه مردم با فیسبوک و اینستاگرام مانند دو پلتفرم مستقل ازهم رفتار می‌کنند؛ در‌حالی‌که فیسبوک و اینستاگرام جزو یک خانواده‌اند و ساختاری یکسان دارند. کارا سویشر استدلال می‌کند فیسبوک به‌شدت به کسی مانند سیستروم نیاز دارد تا بتواند برای اینستاگرام ایستادگی کند. باوجوداین، فراموش نکنید او شرکتش را به فیسبوک فروخت. وقتی شما با رضایت کامل مالکیت شرکتتان را به کسی دیگر واگذار می‌کنید، قدرت خود را کامل ازدست می‌دهید.

فیسبوک به‌تازگی اعلام کرده آدام موسری، مدیر اجرایی پیشین فید خبری، تیم اینستاگرام را رهبری خواهد کرد. او مطمئنا رهبری شایسته با تجربه‌ی فراوان است؛ اما وظایفی که برایش پیش می‌آید، ممکن است پیش‌بینی‌ناپذیر و غیرمنتظره و خارج از عهده‌ی وی باشد.

اینستاگرام چگونه پشت فیسبوک پنهان شده و میلیاردها دلار پول پارو می‌کند؟ - 19

در دو سال گذشته، فیسبوک کابوس مطلق و نامحدودی تجربه کرده که نه‌تنها از آن کاسته نشده، بلکه هر روز بدتر شده است. خروج غیرمنتظرهی بنیان‌گذاران سه شرکت واتساپ و اینستاگرام و آکیولس که مالکیت آن‌ها برعهده فیسبوک است، به بحران مربوط‌به سؤال کنگره از زاکربرگ دامن زده و نتوانسته برای خروج از این بحران کمک کند. در میان این آشفتگی، فیسبوک توانسته با موفقیت چهرهی معصوم و بیگناه اینستاگرام را بیشتر از هر زمان دیگریحفظ کند. غیر از سرقت همهی قابلیت‌های اسنپ‌چت و اعتیادآورکردن هرچه‌بیشتر برنامه، هدف فیسبوک این است که با قدرت نفوذش اینستاگرام را نماد خوش‌بینی نشان دهد.

طبیعتا مشکلات اینستاگرام فقط این‌ها نیست. درحالی‌که داستان فیسبوک مانند تبه‌کاری در دنیای فناوری در این مرحله از زمان بسیار خسته‌کننده شده است، احمقانه به‌نظر می‌رسد محیط اینستاگرام را کاملا مثبت بنامیم. این برنامه در طول زمان به مشکلات بسیار زیاد و خطرناکی گرفتار شده است؛ از جمله ترویج غیرعمدی آزاد و اذیت آنلاین، سوءاستفاده از کودکان، مشکلات روحی و روانی و قاچاق داروها.

چه برای مردم قابل قبول باشد چه نباشد، موضوع اینستاگرام به‌اندازه‌ی شرکت مادر نگران‌کننده است و آیکون خندان گرادیانت روی صفحه‌ی اصلی دستگاهتان صرفا تغییر قیافه‌ای گمراه‌کننده است. حالا این برنامه‌ی بی‌گناه دوربین ساده (اینستاگرام) در اعماق برنامه آبی بزرگ (فیسبوک) به‌دام افتاده و هیچ شانسی برای فرار ندارد.

خواندن خبر در سایت منبع

جهرمی در پاسخ به دیجیاتو: ابلاغیه‌ای برای حمایت از اینستاگرام بومی دریافت نکرده‌ایم

دیجیاتوخبرگزاری دیجیاتو
جهرمی در پاسخ به دیجیاتو: ابلاغیه‌ای برای حمایت از اینستاگرام بومی دریافت نکرده‌ایم

وزیر ارتباطات امروز (۱۰ دی ماه) در حاشیه بازدید از آزمایشگاه سازمان فضایی ایران درباره موضوع اینستاگرام‌های بومی که چندی پیش مرکز ملی فضای مجازی درباره آن صحبت کرده بود اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که هنوز هیچ ابلاغیه‌ای مبنی بر حمایت از برنامه‌های بومی فعال در این زمینه و یا فیلترینگ اینستاگرام به دست آنها نرسیده است.

«محمد جواد آذری جهرمی» در پاسخ به خبرنگار دیجیاتو مبنی بر جدی بودن پروژه جایگزین بومی اینستاگرام گفت: «ابلاغیه رسمی به دست ما در این مورد نرسیده است.» او همچنین در پاسخ به سوال اینکه چرا قبلا «جیک و پیک» و «لنزور» در لیست دریافت کنندگان وام کمکی وزارت ارتباطات بودند گفت:

«هیچ یک از این شرکت‌ها اقدام به دریافت وام نکردند و و در نهایت هم وامی به آنها تعلق نگرفت. همچنین این شرکت‌ها از آن موقع تاکنون اقدام قابل توجهی هم انجام ندادند که بتوانند جایگزین‌های اینستاگرام باشند.»

او همچنین درباره نسخه‌های غیر رسمی اینستاگرام که چندی پیش توسط مرکز ماهر به عنوان اپلیکیشن‌های مخرب اعلام شدند گفت که این برنامه‌ها باید از روی مارکت‌های اندرویدی حذف شوند و دستورات و توصیه‌های لازم هم برای آنها صادر شده است. او در همین رابطه گفت: «سیاست ما بیشتر اصلاح است تا حذف و ما طبق قوانین، نمی‌توانیم دستور حذف آنها را به مارکت‌های اندرویدی ایرانی بدهیم ولی نکات لازم را به آنها ابلاغ کردیم.»

وزیر ارتباطات همچنین اعلام کرد که رسانه‌ها پیگیر این موضوع باشند، چرا که اپلیکیشن‌های اعلام شده در راستای استخراج ارزهای مجازی و استفاده از قدرت گوشی کاربر و یا استخراج دیتاهای با ارزشی چون رمز‌های اینستاگرامی کاربران فعالیت دارند و ادامه حضور آنها در گوشی میلیون‌ها فرد می‌تواند تبعات جبران ناپذیری با خود به همراه داشته باشد:

«ما تنها در صورتی می‌توانیم دستور حذف یک برنامه را صادر کنیم که برای یکایک آنها پرونده قضایی باز کرده و شکایت خود را تسلیم دادگاه کنیم ولی امیدواریم که روند با اصلاح برنامه‌ها و حذف موارد مشکل‌دار حل و فصل شود.»

جهرمی در پاسخ به دیجیاتو: ابلاغیه‌ای برای حمایت از اینستاگرام بومی دریافت نکرده‌ایم - 9

پیش‌تر مدیران مارکت‌های اندرویدی ایرانی نظیر کافه بازار و مایکت در گفتگو با دیجیاتو عنوان کرده بودند که با مرکز ماهر درباره حل این مشکل همکاری خواهند داشت. آنها تاکید داشتند که گزارش مرکز ماهر را بررسی کرده و نکات ضروری در آن را اجرایی خواهند کرد و همچنین خبر داده بودند که قرار است برخی از این برنامه‌ها در نسخه جدید خود مشکلات ذکر شده را حذف کنند.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

ایلناایلنا6 ساعت قبل
رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی گفت: شاید با نتانیاهو در مورد مسائل زیادی اختلاف‌نظر داشته باشم اما مورد ایران و تهدید اسراییل من و نتانیاهو اتفاق‌نظر داریم. به گزارش ایلنا به نقل از تایمز آو اسراییل، بنی گانتز، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در کنفرانس مونیخ اعلام کرد: شاید با نتانیاهو در مورد مسائل زیادی اختلاف‌نظر داشته باشم اما مورد ایران و تهدید اسراییل من و نتانیاهو اتفاق‌نظر داریم. گانتز در اظهارات بی‌اساس خود در کنفرانس مونیخ به سخنان محمدجواد ظرف وزیر امور خارجه ایران واکنش نشان داد و اظهارات ظریف را بی‌اساس دانست. وی امروز در مونیخ با تکرار ادعاهای ایران‌ستیزانه رژیم صهیونیستی، مدعی شد: «ظریف، نابودی اسرائیل را می‌خواهد آنها در خاورمیانه و کل جهان ترور و وحشت ایجاد می‌کنند» این مقام صهیونیستی در ادامه افزود: «این موضوع که نتانیاهو رقیب سیاسی من است، از کسی پنهان نیست درست است که ما درباره همه موضوعات با هم اتفاق نظر نداریم اما اشتباه نکنید، ما همه فرزندان یک خاک هستیم. کسانی که در اروپا خواهان صلح، امنیت و ثبات هستند، باید علیه حزب‌الله اقدام کنند.» این در حالی است که نتانیاهو به عنوان بخشی از تلاش‌های انتخاباتی‌اش، پیش از این از گانتز به عنوان طرفدار برجام نام برده بود.
ایرناایرنا3 ساعت قبل
در وهله نخست برخی رسانه‌های خارجی به دنبال سوء استفاده از وضعیت پیش آمده در ایران بودند. در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درباره سقوط هواپیمای شرکت آسمان در سمیرم آمده «ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که سوانح هوایی در آن به وفور اتفاق می‌افتد. یکی از رسانه‌های ایران گزارش داد که این هواپیما در منطقه کوهستانی سمیرم سقوط کرده است. سومریه نیوز عراق گزاش داد: یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی ایران با ۶۶ سرنشین در منطقه سمیرم در جنوب اصفهان سقوط کرد. یک فروند هواپیمای ای تی آر ۲۰۰ (ATR۷۲-۲۰۰) که صبح یکشنبه از فرودگاه مهرآباد تهران عازم یاسوج بود، سقوط کرد.
آخرین خبرآخرین خبر9 ساعت قبل
ایلناایلنا8 ساعت قبل
سخنگوی قوه قضاییه درباره طولانی شدن زمان رسیدگی به شکایت سید محمد خاتمی از شریعتمداری گفت: پرونده یا در دست دادستان نبوده و یا مدتش کم بوده اما در جابجایی‌ها اینکه عمدا یا سهوا بوده قدری زمان برده است که گفتیم پیگیری کنند. به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت سید محمد خاتمی که از سال ٨٨ مفتوح است، گفت: این پرونده به شعبه بازگشته و خیلی هم در دست دادستان نبوده است. وی افزود: این پرونده یا در دست دادستان نبوده و یا مدتش کم بوده اما در جابجایی‌ها اینکه عمدا یا سهوا بوده قدری زمان برده است که گفتیم پیگیری کنند. سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: گاهی در جابجایی پرونده مغفول می‌ماند و به نظرم بیشتر از حد متعارف این پرونده دنبال شده و آقای شریعتمداری هم گفته که دفاعیاتش آماده است.

اخبار بیشتر