بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

ایلناایلنا4 ماه قبل
فرهنگ گردشگری در ایران هنوز فرهنگ سیزده بدری است؛ اینکه بنشینند یکجا و کباب سیخ بزنند هیچ کمکی به اقتصاد ده نمی‌کند. با فرهاد ورهام درباره این مجموعه مستند و همچنین نگاهی به تغییرات روستاها در این چند دهه گفتگو کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. به اعتقاد من، فرهنگ گردشگری در ایران هنوز فرهنگ سیزده بدری استبه این معضل اشاره کردید که گردشگران به هرکجا رفتند فرهنگ و نوع زندگی بومی را تحت تاثیر قرار دادند. من اعتقاد دارم فرهنگ گردشگری در ایران هنوز فرهنگ سیزده بدری است. به اعتقاد من بخش زیادی از مردم ایران، فرهنگ گردشگری ندارند، به‌جایش فرهنگ سیزده‌بدری دارند.
ایلناایلنا4 ماه قبل
فرهنگ گردشگری در ایران هنوز فرهنگ سیزده بدری است؛ اینکه بنشینند یکجا و کباب سیخ بزنند هیچ کمکی به اقتصاد ده نمی‌کند. با فرهاد ورهام درباره این مجموعه مستند و همچنین نگاهی به تغییرات روستاها در این چند دهه گفتگو کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. به اعتقاد من، فرهنگ گردشگری در ایران هنوز فرهنگ سیزده بدری استبه این معضل اشاره کردید که گردشگران به هرکجا رفتند فرهنگ و نوع زندگی بومی را تحت تاثیر قرار دادند. من اعتقاد دارم فرهنگ گردشگری در ایران هنوز فرهنگ سیزده بدری است. به اعتقاد من بخش زیادی از مردم ایران، فرهنگ گردشگری ندارند، به‌جایش فرهنگ سیزده‌بدری دارند.

به انتهای لیست رسیدید