تلاوت صفحه نود و هفتم

تلاوت صفحه نود و هفتم

تلاوت صفحه ۹۷ قرآن مجید

میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین2 ماه قبل
گروه چند رسانه‌ای خبرگزاری میزان، تلاوت صفحه نود و هفتم «سوره النساء از آیه ۱۱۴ تا آیه ۱۲۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است. تلاوت صفحه نود و هفتم «سوره النساء از آیه ۱۱۴ تا آیه ۱۲۱» بسۡم ٱلله ٱلرحۡمٰن ٱلرحیملا خیۡر فی کثیرٖ من نجۡوىٰهمۡ إلا منۡ أمر بصدقة أوۡ معۡروف أوۡ إصۡلٰحۭ بیۡن ٱلناسۚ ومن یفۡعلۡ ذٰلک ٱبۡتغآء مرۡضات ٱلله فسوۡف نؤۡتیه أجۡرا عظیمٗا ۱۱۴هیچ فایده و خیرى در سخنان سرى آن‌ها نیست مگر آنکه کسى به صدقه دادن و نیکویى کردن و اصلاح میان مردم امر کند؛ و هر که در طلب رضاى خدا چنین کند به زودى به او اجر عظیم کرامت کنیمومن یشاقق ٱلرسول منۢ بعۡد ما تبین له ٱلۡهدىٰ ویتبعۡ غیۡر سبیل ٱلۡمؤۡمنین نولهۦ ما تولىٰ ونصۡلهۦ جهنمۖ وسآءتۡ مصیرا ۱۱۵و هر کس پس از روشن بودن راه حق بر او، با رسول او به مخالفت برخیزد و راهى غیر طریق اهل ایمان پیش گیرد وى را به همان (طریق باطل و راه ضلالت) که برگزیده واگذاریم و او را به جهنم درافکنیم، که آن مکان بسیار بد منزلگاهى استإن ٱلله لا یغۡفر أن یشۡرک بهۦ ویغۡفر ما دون ذٰلک لمن یشآءۚ ومن یشۡرکۡ بٱلله فقدۡ ضل ضلٰلۢا بعیدا ۱۱۶خدا گناه شرک را نخواهد بخشید و ما دون شرک را بر هر که مشیتش تعلق گیرد مى بخشد و هر که به خدا شرک آرد به گمراهى سخت و دور (از سعادت) در افتاده استإن یدۡعون من دونهۦٓ إلآ إنٰثٗا وإن یدۡعون إلا شیۡطٰنٗا مریدٗا ۱۱۷ (مشرکان) نمى خوانند غیر خداى عالم جز دخترانى را (بتهایى را که نام دختران بر آن‌ها نهاده‌اند) و نمى خوانند جز شیطان سرکش رالعنه ٱللهۘ وقال لأتخذن منۡ عبادک نصیبٗا مفۡروضٗا ۱۱۸که خدا آن (شیطان) را از درگاه رحمت خود دور کرده (زیرا به مجادله با خدا برخاست) و گفت: من از بندگان تو قسمتى معین را زیر بار طاعت خود خواهم کشیدولأضلنهمۡ ولأمنینهمۡ ولأٓمرنهمۡ فلیبتکن ءاذان ٱلۡأنۡعٰم ولأٓمرنهمۡ فلیغیرن خلۡق ٱللهۚ ومن یتخذ ٱلشیۡطٰن ولیٗا من دون ٱلله فقدۡ خسر خسۡرانٗا مبینٗا ۱۱۹و سخت گمراهشان کنم و به آرزو (هاى باطل و دور و دراز) درافکنم و دستور دهم تا گوش حیوانات ببرند (که این‌ها نصیب بتهاست) و امر کنم تا خلقت خدا را تغییر دهند، و (اى بندگان بدانید) هر کس شیطان را دوست گیرد نه خدا را، سخت زیان کرده زیانى آشکاریعدهمۡ ویمنیهمۡۖ وما یعدهم ٱلشیۡطٰن إلا غرورا ۱۲۰ (شیطان) آنان را بسیار وعده دهد و آرزومند و امیدوار کند، ولى آنان را چیزى به جز غرور و فریب وعده نمى دهد

به انتهای لیست رسیدید