تلاوت صفحه ۹۷ قرآن مجید

تلاوت صفحه ۹۷ قرآن مجید

تلاوت جزء به جزء قرآن مجید/ صفحه ۱۰۲

میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین2 ماه قبل
سوره النساء خبرگزاری میزان گروه چند رسانه‌ای، تلاوت صفحه یکصد و دوم «از آیه ۱۴۸ تا آیه ۱۵۴» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است. تلاوت صفحه یکصد و دوم «سوره النساء از آیه ۱۴۸ تا آیه ۱۵۴» بیشتر بشنوید: بسۡم ٱلله ٱلرحۡمٰن ٱلرحیملا یحب ٱلله ٱلۡجهۡر بٱلسوٓء من ٱلۡقوۡل إلا من ظلمۚ وکان ٱلله سمیعا علیما ۱۴۸خدا دوست نمى دارد که کسى به گفتار زشت (به عیب خلق) صدا بلند کند مگر آن که ظلمى به او رسیده باشد، همانا که خدا شنوا و داناستإن تبۡدوا خیۡرا أوۡ تخۡفوه أوۡ تعۡفوا عن سوٓءٖ فإن ٱلله کان عفوٗا قدیرا ۱۴۹اگر (دربارۀ خلق) آشکارا یا پنهانى نیکى کنید یا از بدى دیگران درگذرید خدا همیشه از بدی‌ها در مى گذرد با آنکه در انتقام تواناستإن ٱلذین یکۡفرون بٱلله ورسلهۦ ویریدون أن یفرقوا بیۡن ٱلله ورسلهۦ ویقولون نؤۡمن ببعۡضٖ ونکۡفر ببعۡضٖ ویریدون أن یتخذوا بیۡن ذٰلک سبیلا ۱۵۰آنان که به خدا و رسولان او کافر شوند و خواهند که میان خدا و پیغمبرانش جدایى اندازند و گویند: ما به برخى (از انبیاء) ایمان آورده و به پاره اى ایمان نیاوریم و خواهند که میان کفر و ایمان راهى اختیار کنند. أولٰٓئک هم ٱلۡکٰفرون حقٗاۚ وأعۡتدۡنا للۡکٰفرین عذابٗا مهینٗا ۱۵۱به حقیقت کافر اینهایند و ما براى کافران عذابى خوار کننده مهیا ساخته ایموٱلذین ءامنوا بٱلله ورسلهۦ ولمۡ یفرقوا بیۡن أحدٖ منۡهمۡ أولٰٓئک سوۡف یؤۡتیهمۡ أجورهمۡۚ وکان ٱلله غفورٗا رحیمٗا ۱۵۲و آنان که ایمان به خدا و رسولانش آوردند و تفرقه میان خدا و هیچ یک از پیغمبران نیفکندند، این‌ها را خدا به زودى اجرشان را عطا کند و خدا پیوسته بخشنده و مهربان استیسۡٔلک أهۡل ٱلۡکتٰب أن تنزل علیۡهمۡ کتٰبٗا من ٱلسمآءۚ فقدۡ سألوا موسىٰٓ أکۡبر من ذٰلک فقالوٓا أرنا ٱلله جهۡرةٗ فأخذتۡهم ٱلصٰعقة بظلۡمهمۡۚ ثم ٱتخذوا ٱلۡعجۡل منۢ بعۡد ما جآءتۡهم ٱلۡبینٰت فعفوۡنا عن ذٰلکۚ وءاتیۡنا موسىٰ سلۡطٰنٗا مبینٗا ۱۵۳ (اى پیغمبر) اهل کتاب از تو درخواست کنند که از آسمان کتابى (یک جا) براى آنان فرود آورى، همانا از موسى نیز درخواستى بالاتر از این کردند و گفتند: خدا را به چشم ما آشکار بنما، پس به سبب این جهل و سرکشى صاعقۀ سوزان آن‌ها را درگرفت، و پس از آن همه آیات روشن، باز گوساله پرستى اختیار کردند، باز ما از این کار (زشت آنان) درگذشتیم و به موسى حجتى آشکار بخشیدیمورفعۡنا فوۡقهم ٱلطور بمیثٰقهمۡ وقلۡنا لهم ٱدۡخلوا ٱلۡباب سجدٗا وقلۡنا لهمۡ لا تعۡدوا فی ٱلسبۡت وأخذۡنا منۡهم میثٰقا غلیظٗا ۱۵۴و کوه طور را براى (اتمام حجت و اخذ) پیمان بر فراز سر آن‌ها بلند گردانیدیم و آن‌ها را گفتیم به حال سجده بدین درگاه درآیید و گفتیم از حکم روز شنبه تعدى مکنید، و از آن‌ها پیمانى سخت گرفتیم. انتهای پیام/

تلاوت جزء به جزء قران مجید/ صفحه ۱۰۱

میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین2 ماه قبل
سوره النساء خبرگزاری میزان گروه چند رسانه‌ای، تلاوت صفحه صد و یکم «از آیه ۱۴۱ تا آیه ۱۴۷» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است. تلاوت صفحه صد و یکم «سوره النساء از آیه ۱۴۱ تا آیه ۱۴۷» بیشتر بشنوید: بسۡم ٱلله ٱلرحۡمٰن ٱلرحیمٱلذین یتربصون بکمۡ فإن کان لکمۡ فتۡحٞ من ٱلله قالوٓا ألمۡ نکن معکمۡ وإن کان للۡکٰفرین نصیبٞ قالوٓا ألمۡ نسۡتحۡوذۡ علیۡکمۡ ونمۡنعۡکم من ٱلۡمؤۡمنینۚ فٱلله یحۡکم بیۡنکمۡ یوۡم ٱلۡقیٰمةۚ ولن یجۡعل ٱلله للۡکٰفرین على ٱلۡمؤۡمنین سبیلا ۱۴۱منافقان آنانى هستند که نگران و مراقب حال شمایند، چنانچه براى شما فتح و ظفرى پیش آید (براى اخذ غنیمت) گویند: نه آخر ما با شما بودیم؟! و اگر کافران را فتح و بهره اى رسد به آن‌ها گویند: نه ما شما را به اسرار مسلمانان آگاه کردیم و شما را از آسیب مؤمنان نگهدارى نمودیم؟! آیا مى خواهید براى خدا بر (عقاب و کفر و عصیان) خود حجتى آشکار قرار دهید؟! خدا شکر نعمت از شما مى پذیرد و علمش (به صلاح خلق) محیط استانتهای پیام/

تلاوت صفحه ۹۷ قرآن مجید

میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین2 ماه قبل
گروه چند رسانه‌ای خبرگزاری میزان، تلاوت صفحه نود و هفتم «سوره النساء از آیه ۱۱۴ تا آیه ۱۲۱» در قالب فایل صوتی با صدای استاد منشاوی را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است. تلاوت صفحه نود و هفتم «سوره النساء از آیه ۱۱۴ تا آیه ۱۲۱» بسۡم ٱلله ٱلرحۡمٰن ٱلرحیملا خیۡر فی کثیرٖ من نجۡوىٰهمۡ إلا منۡ أمر بصدقة أوۡ معۡروف أوۡ إصۡلٰحۭ بیۡن ٱلناسۚ ومن یفۡعلۡ ذٰلک ٱبۡتغآء مرۡضات ٱلله فسوۡف نؤۡتیه أجۡرا عظیمٗا ۱۱۴هیچ فایده و خیرى در سخنان سرى آن‌ها نیست مگر آنکه کسى به صدقه دادن و نیکویى کردن و اصلاح میان مردم امر کند؛ و هر که در طلب رضاى خدا چنین کند به زودى به او اجر عظیم کرامت کنیمومن یشاقق ٱلرسول منۢ بعۡد ما تبین له ٱلۡهدىٰ ویتبعۡ غیۡر سبیل ٱلۡمؤۡمنین نولهۦ ما تولىٰ ونصۡلهۦ جهنمۖ وسآءتۡ مصیرا ۱۱۵و هر کس پس از روشن بودن راه حق بر او، با رسول او به مخالفت برخیزد و راهى غیر طریق اهل ایمان پیش گیرد وى را به همان (طریق باطل و راه ضلالت) که برگزیده واگذاریم و او را به جهنم درافکنیم، که آن مکان بسیار بد منزلگاهى استإن ٱلله لا یغۡفر أن یشۡرک بهۦ ویغۡفر ما دون ذٰلک لمن یشآءۚ ومن یشۡرکۡ بٱلله فقدۡ ضل ضلٰلۢا بعیدا ۱۱۶خدا گناه شرک را نخواهد بخشید و ما دون شرک را بر هر که مشیتش تعلق گیرد مى بخشد و هر که به خدا شرک آرد به گمراهى سخت و دور (از سعادت) در افتاده استإن یدۡعون من دونهۦٓ إلآ إنٰثٗا وإن یدۡعون إلا شیۡطٰنٗا مریدٗا ۱۱۷ (مشرکان) نمى خوانند غیر خداى عالم جز دخترانى را (بتهایى را که نام دختران بر آن‌ها نهاده‌اند) و نمى خوانند جز شیطان سرکش رالعنه ٱللهۘ وقال لأتخذن منۡ عبادک نصیبٗا مفۡروضٗا ۱۱۸که خدا آن (شیطان) را از درگاه رحمت خود دور کرده (زیرا به مجادله با خدا برخاست) و گفت: من از بندگان تو قسمتى معین را زیر بار طاعت خود خواهم کشیدولأضلنهمۡ ولأمنینهمۡ ولأٓمرنهمۡ فلیبتکن ءاذان ٱلۡأنۡعٰم ولأٓمرنهمۡ فلیغیرن خلۡق ٱللهۚ ومن یتخذ ٱلشیۡطٰن ولیٗا من دون ٱلله فقدۡ خسر خسۡرانٗا مبینٗا ۱۱۹و سخت گمراهشان کنم و به آرزو (هاى باطل و دور و دراز) درافکنم و دستور دهم تا گوش حیوانات ببرند (که این‌ها نصیب بتهاست) و امر کنم تا خلقت خدا را تغییر دهند، و (اى بندگان بدانید) هر کس شیطان را دوست گیرد نه خدا را، سخت زیان کرده زیانى آشکاریعدهمۡ ویمنیهمۡۖ وما یعدهم ٱلشیۡطٰن إلا غرورا ۱۲۰ (شیطان) آنان را بسیار وعده دهد و آرزومند و امیدوار کند، ولى آنان را چیزى به جز غرور و فریب وعده نمى دهد

به انتهای لیست رسیدید