اخبار مجلس دهم - آخرین و مهم ترین اخبار مجلس دهم از خبرگزاری‌های ایران | خبری
مجلس دهم

مجلس دهم

فارسفارس15 دقیقه قبل
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص مرخصی جانبازان، چنانچه مرخصی‌ها را تا پایان سال استفاده نکنند برای سال بعد ذخیره می‌شود. سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شورای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اسلامی در گفت‌وگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی مجلس گفت: در جلسه امروز موضوع مرخصی جانبازان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و استفساریه مربوط به این موضوع به تصویب اعضای کمیسیون رسید. وی افزود: اعضای کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با تصویب این استفساریه مقرر کردند تا چنانچه فرد جانباز از مرخصی خود تا پایان سال استفاده نکند، مرخصی‌های وی برای سال بعد ذخیره خواهد شد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی دستورکار دیگری هم داشت که به دلیل کمبود وقت به جلسه بعد موکول شد. انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین18 دقیقه قبل
در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در این جلسه تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷ مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار گرفت. وی تاکید کرد: این تبصره به موضوع ارائه تسهیلات به امر اشتغال و یارانه اشتغال اشاره دارد و رقم آن بالغ بر یک میلیارد و دویست میلون دلار بوده که از صندوق توسعه ملی برداشته شده بود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه مسئولین دو وزراتخانه صمت و جهادکشاورزی درباره ارائه این تسهیلات (تسهیلات به اشتغال) گزارشی را به کمیسیون ارائه کردند. این نماینده مجلس بیان داشت: مسئولین هر دو وزراتخانه در این جلسه عنوان کردند که عملکرد پرداختی‌شان در رابطه با این منابع صفر بوده است لذا این جای تعجب است که چرا این همه منابع تخصیص داده می‌شود، ولی به دست مردم نمی‌رسدو نهایتا این منابع در بانک‌ها رسوب پیدا می‌کند. حاجی‌دلیگانی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اشتغالزایی برای جوانان گفت: این همه در این زمینه از زبان رئیس جمهور حرف می‌شویم و منابع تخصیص می‌دهیم، اما جالب است که بدانید همین مصوبه در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۷ ابلاغ می‌شود و برخی از این منابع هم در سال ۹۸ مورد پیگیری قرار می‌گیرد که این موضوع هم خلاف قانون است. وی بیان داشت: در این جلسه از مسئولین خواستیم نتیجه اختصاص منابع به تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ را به صحن علنی گزارش دهند تا در این زمین شفاف سازی صورت گیرد. انتهای پیام/
رکنارکنا20 دقیقه قبل
به گزارش رکنا، سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح اصلاح ماده ۲ قانون حمایت از خانواده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب اعضای کمیسیون رسید. وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون در جریان بررسی این طرح از این پس دادگاه خانواده باید با حضور قاضی مشاور زن برگزار شود و این قاضی باید در فرایند رسیدگی به پرونده در جلسات دادگاه حضور داشته باشدو صورتجلسه دادگاه باید به امضای وی برسد. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: همچنین در این جلسه لایحه حمایت از مالکیت فکری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
تسنیمتسنیم33 دقیقه قبل
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سؤال ملی شکور پورحسین شقلان نماینده مردم پارس‌آباد، منصور مرادی نماینده مردم مریوان و حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بر همین اساس شکور پورحسین شقلان در سؤال ملی خود از دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عدم رعایت قوانین و مقررات در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از سوی سازمان خصوصی سازی موضوع را جویا شد. سؤال ملی منصور مرادی نماینده مریوان از دژپسند وزیر مور اقتصادی و دارایی درباره دلیل فعال سازی سامانه پیامک و اخذ کارمزد از مشتریان بدون اطلاع‌رسانی آن‌ها در جلسه علنی امروز اعلام وصول شد. اعلام وصول سؤال حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل در مجلس از رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت درباره عدم اقدام جدی فعال سازی کارخانه‌های تعطیل شده از سوی هیأت رئیسه مجلس قرائت شد. انتهای پیام/
فارسفارس35 دقیقه قبل
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: با توجه به اینکه دولت قرار است لایحه‌ای درباره حمایت از مطلعین از مفاسد اقتصادی به مجلس ارائه دهد، طرح مربوط به این موضوع در کمیسیون قضایی مسکوت گذاشته شد. حجت‌الاسلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شورای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اسلامی در گفت‌وگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح حمایت از مطلعین از مفاسد اقتصادی مطرح شد اما به دلیل آنکه قرار است تا حدود یک ماه آینده دولت لایحه‌ای در این باره به مجلس ارائه دهد، این طرح مسکوت گذاشته شد تا بعد از ارائه لایحه دولت با آن تلفیق شود. وی افزود: همچنین در این جلسه مصوبه مجلس در خصوص طرح تشدید مجازات اسیدپاشی اعاده شده از سوی شوری نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ایراد شورای نگهبان که ایراد عبارتی، رفع ابهام و ایراد شرعی بود رفع شد. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: علاوه بر این در جلسه امروز مصوبه مجلس در خصوص حمایت از محیط‌بانان اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بنا شد در خصوص ایرادات شورای نگهبان که ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی (داشتن بار مالی) بود با دولت مکاتباتی صورت گیرد که اگر دولت بار مالی آن را پذیرفت مشکل حل شود و در صورت عدم پذیرش بار مالی از سوی دولت این مواد حذف خواهد شد. انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
قدس آنلاینقدس آنلاین45 دقیقه قبل
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: روح حاکم بر اجلاس اخیر کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد در ونزوئلا مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا است. قدس آنلاین: حشمت الله فلاحت‌پیشه با اشاره به سفر وزیر امور خارجه کشورمان به کاراکاس گفت: جنبش عدم تعهد از کشورهایی تشکیل شده است که همواره بیشترین لطمه را از دوجانبه گرایی و جهان دوقطبی خورده‌اند و امروز نیز بر اساس همین رویکرد ادامه مسیر می‌دهند. وی افزود: امروزه آمریکا محور یکجانبه گرایی و به نوعی استعمار جدید است و تلاش می‌کند با ابزار‌های مختلف سیاست‌های خود را بر دنیا حاکم کند و اجلاس ونزوئلا نیز فرصت مناسبی برای مقابله با این سیاست و اتحاد علیه یکجانبه گرایی است. /پایان پیام
ایران‌جیبایران‌جیب47 دقیقه قبل
روز پنج‌شنبه نماینده عربستان در سازمان ملل متحد گفت که کشورش به‌دنبال جنگ با ایران نیست و زمان آن فرارسیده که جنگ یمن به پایان برسد. روز پنج‌شنبه نماینده عربستان در سازمان ملل متحد گفت که کشورش به‌دنبال جنگ با ایران نیست و زمان آن فرارسیده که جنگ یمن به پایان برسد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی، تبادل سیگنال‌های مثبت میان دو طرف را بررسی و زمینه‌های مشترک برای تعامل دیپلماتیک میان تهران و ریاض را تحلیل کرده است. عبدالله المعلمی با بیان آمادگی عربستان برای تعامل دیپلماتیک با تهران گفت: این مساله به زمینه‌ای مشترک نیاز دارد. ظریف همچنین گفت که اگر ریاض آماده باشد، همین فردا در تهران خواهم بود.
فارسفارس53 دقیقه قبل
سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح اصلاح ماده ۲ قانون حمایت از خانواده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب اعضای کمیسیون رسید. وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون در جریان بررسی این طرح از این پس دادگاه خانواده باید با حضور قاضی مشاور زن برگزار شود و این قاضی باید در فرایند رسیدگی به پرونده در جلسات دادگاه حضور داشته باشدو صورتجلسه دادگاه باید به امضای وی برسد. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: همچنین در این جلسه لایحه حمایت از مالکیت فکری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید. انتهای پیام/
خبر فوریخبر فوری58 دقیقه قبل
سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی، معتقد است روش‌هایی مثل «چهارشنبه طلایی» در زمینه حجاب کمکی به باور مردم نخواهد کرد. سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، می‌گوید اینکه چنین رفتارهایی به صلاح جامعه است یا نه را مراکز امنیتی کشور باید تشخیص دهند: «من بارها در مورد این مساله صحبت کرده‌ام. چند روز پیش نیز با ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، که یک رسانه هم دارند، صحبت کردم. اگر باور انسان نسبت به خداوند باور درستی باشد، بسیاری از کارها خودبه‌خود انجام می‌شود؛ مثلا اگر زنی حجاب داشته باشد هم به‌ زور کسی برنمی‌دارد. برای اینکه باور مردم را تغییر دهند ابتدا باید نهادهای آموزش مذهب خودشان را درست کنند تا خودشناسی و خداشناسی مردم را توسعه دهند.
موجموج1 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری موج، نصرالله پژمان‌ فر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: اگر مشکلات مردم را حل نمی‌کنیم حداقل نمک به زخم مردم نپاشید. آقای رئیس جمهور اعلام کردند که مسکن در کشور فقط ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است یا بنگاههایی که ایشان به آنجا مراجعه می‌کنند و از رانت آنجا استفاده می‌کنند ۳۰ درصد است یا این که خبر از واقعیت‌های اجتماعی ندارند. تاکید بنده این است که اگر مشکلات مردم را حل نمی‌کنیم نمک به زخم آن‌ها نپاشید. ایثارگران و جانبازان مهمترین سرمایه‌های کشور هستند آن‌ها که دیگر جریان سیاسی نیستند که به جای دیگر حواله بدهیم. مسعود پزشکیان در پاسخ به این تذکر گفت: مشکلات جانبازان و شیمیایی‌ها مهم است و باید پیگیری شود.
سینماپرسسینماپرس1 ساعت قبل
سینماپرس: بورس کشور با حضور کارشناسان اقتصادی امروز در شبکه یک پایش می‌شود. به گزارش سینماپرس، شبکه یک امروز ۳۰ تیر با حضور کارشناسان به بررسی موضوع بورس در برنامه «پایش» می‌پردازد. در برنامه «پایش» همچنین سیاست‌های تنظیم بازار طی یکسال اخیر و نیز ادله موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی بررسی و تحلیل می‌شود. در سوال نظرسنجی این برنامه هم از بینندگان پرسیده شده است: برای سرمایه گذاری به کدام یک بیشتر اعتماد دارید؟ ۱- فروشنده ارز ۲- کارگزاری بورس. «پایش» به تهیه کنندگی الهام پیرهادی، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که امروز ساعت ۱۹:۴۵ و با اجرای محمد دلاوری پخش خواهد شد.
همشهریهمشهری1 ساعت قبل
به گزارش تسنیم، جبار کوچکی‌نژاد با تأکید بر اینکه سیستم پذیرش در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور باید اصلاح شود، اظهار داشت: برگزاری رقابت کنکور بدون هیچ نتیجه مثبتی برای داوطلبان، سالانه بیش از ۸ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب مافیای کنکور می‌کند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، سرگردانی مردم و ایجاد جنگ روانی در جامعه به علت برگزاری کنکور را مورد اشاره قرار داد و ضمن تأکید بر ضرورت حذف کنکور عنوان کرد: رقابت کنکور فقط در ایران برگزار می‌شود و سیستم پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزشی هیچ کشور دنیا به این شکل نیست. نماینده مردم رشت در مجلس از مأموریت جدید مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف جداسازی سنجش و پذیرش در قالب دو سازمان مجزا از هم سخن گفت و تصریح کرد: با توجه به حساسیت‌ها، این موضوع باید به دقت در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی شود و فعلا طرحی در این مورد توسط نمایندگان تهیه و امضاء نشده است. کوچکی‌نژاد با اشاره به ادعای سازمان سنجش آموزش کشور در مورد اینکه آزمون‌های آموزش و پرورش استاندارد نیست، ابراز داشت: برای اینکه پاسخ این افرادی که با اقدامات خود همچنان مافیای کنکور را در کشور زنده نگه‌داشته‌اند داده شود طرح ایجاد سازمان سنجش آموزش و پرورش در مجلس مطرح شده است. وی از درآمدهای سرشار مافیای کنکور در کشور و تلاش برخی افراد برای حفظ آن در جهت تأمین منافع‌شان خبر داد و اظهار داشت: تنها ۲۰ درصد از صندلی‌های دانشگاه‌های بزرگ کشور رقابتی بوده و ۸۰ درصد صندلی‌های آن خالی است پس ما هم می‌توانیم مانند سایر کشورها برگزاری آزمون را به خود دانشگاه‌ها بسپاریم.
همشهریهمشهری1 ساعت قبل
حسینعلی امیری امروز، یکشنبه ۳۰ تیر در نشست شورای معاونین و مدیران کل امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف که به میزبانی وزارت صنعت و در حاشیه نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری ساخت داخل و رونق تولید برگزار شد، با اشاره به تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: تشکیل وزارت بازرگانی در اولویت دولت و رییس جمهوری قرار دارد. وی افزود: پیش از این تشکیل این وزارت با ارایه طرحی از سوی نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مطرح و تصویب شد. معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه انسجام در بخش بازرگانی وجود ندارد، توضیح داد: بخش بازرگانی به صورت پراکنده از سوی دستگاه‌های مختلف پیگیری می‌شود و از این رو نظام توزیع با مشکلات زیادی روبرو شده است. دستور رئیس جمهوری برای تشکیل این وزارت به جد پیگیری می‌شودامیری ادامه داد: من با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردم و وی مخالف تشکیل وزارت بازرگانی نیست و دستور رئیس جمهوری برای تشکیل این وزارت به جد پیگیری می‌شود، اگرچه تعدادی از نمایندگان مجلس، به دلایل کارشناسی و برخی به دلایل سیاسی مخالف این طرح هستند. معاون پارلمانی رئیس جمهوری با تاکید بر هم افزایی در مجموعه دولت خاطرنشان کرد: وزارتخانه‌ها باید از نظرات دولت در ارتباط با طرح‌ها و لوایح دفاع کنند و اولویت با نظر دولت است و نباید وظایف بخشی خود را در اولویت قرار دهند.
وانانیوزوانانیوز1 ساعت قبل
به جای پارادایم حذف و رقابت ناسالم پارادایم گفت‌وگوی ملی را به رسمیت بشناسیم. به جای توهین و طعنه به مجلس بگذارید اراده مردم در اداره کشور محقق شود و مجلس در راس امور تشکیل شود. به جای پارادایم حذف و رقابت ناسالم پارادایم گفت‌وگوی ملی را به رسمیت بشناسیم. چرا امکان گفت‌وگوی نمایندگان مجلس ایران با مجالس کشورهای هدف و بی‌طرف را فراهم نمی‌کنیم؟ عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: سالهاست از بازی باخت – باخت حصر عبور کرده‌ایم. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از مدیریت رسانه ملی خواست تا بودجه این سازمان را هزینه ترویج جریان خاص نکند بلکه میز گفت‌وگوی ملی را در شبکه‌های مختلف برقرار کند.
تسنیمتسنیم1 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، صدیف بدری بعد از ظهر امروز در آیین بهره‌برداری از پروژه ارتقا سطح اینترنت روستای بیله‌درق شهرستان سرعین با بیان اینکه آنتن دهی اینترنت شهرستان سرعین باید به طور ۱۰۰ درصدی باشد اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان سرعین توریستی می‌باشد و پذیرای گردشگران زیادی از داخل و خارج کشور است آنتن دهی اینترنت شهرستان سرعین باید به طور ۱۰۰ درصدی باشد. وی شهرستان سرعین را در جذب گردشگران به استان اردبیل بسیار موثر دانست و افزود: شهرستان سرعین به دلیل دارا بودن بسیاری جاذبه‌های گردشگری و طبیعی همه‌روزه گردشگران انبوهی را به استان اردبیل جذب می‌کند بنابراین نباید در این شهرستان نقطه‌ای بدون آنتن‌دهی و اینترنت باشد. بدری عدم رسیدگی به مشکلات و ضعف امکانات و زیرساخت‌های ارتباطی را موجب نارضایتی گردشگران عنوان و تصریح کرد: سرعین منطقه‌ای نوریستی و گردشگری است و عدم رسیدگی به مشکلات و ضعف امکانات و زیرساخت‌های ارتباطی موجب نارضایتی گردشگران می‌شود. نماینده مردم اردبیل، نیر نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات اداره کل ارتباطات و فناوری استان اردبیل بیان کرد: با توجه به قول مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مشکل آنتن‌دهی در روستاهای ورگه‌سران و اوجور با نصب دکل حل می‌شود. وی با بیان اینکه باید تمامی زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان سرعین تقویت شود اظهار کرد: باید برای توسعه زیرساخت‌‌های اینترنت و ارتباطات اقدامات موثر و خوبی انجام شود چراکه پروژه‌هایی که در شهرستان‌های دیگر اجرا می‌شود نیمی از آن نیز در این شهرستان انجام نمی‌شود.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین1 ساعت قبل
خاتمی در حالی از ضرورت فداکاری مردم و حضور همه پای صندوق‌های رای می‌گوید که در انتخابات قبلی با تکرار بر ضرورت رای دادن به یک لیست واحد، امیدی‌ها را به مجلس و شوراهای شهر فرستاده بود. ایده مشارکت مشروط از همین‌جا پدید آمد اما اظهارات اخیر خاتمی نشان می‌دهد که با شرط و شروط گذاشتن برای نهادهای نظارتی موافق نیست. گزینه‌های پیش‌رو هوشیاری بیشتری را طلب می‌کند و این هما استفاده از واژه فداکاری است. بنابراین اگر به رفتارهای گذشته و گزینه‌های موجود به درستی توجه نکنیم نتیجه‌ای جز تکرار تجربه‌های ناکام تاریخی پیش رو نخواهیم داشت. تصور می‌کنم آنچه آقای خاتمی را به طرح این دیدگاه واداشته، نادیده گرفتن میزان ناامید و گلایه‌های برحق مردم و مشکلات کنونی نیست اما ایشان به درستی به مساله گزینه‌های واقعا مقدور توجه کرده‌اند.
عصر ایرانعصر ایران1 ساعت قبل
ایرنا- جلیل رحیمی نماینده مردم تربت جام در تذکری به جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد گفت: چه کسی به شما اجازه داده است به مردم و ارکان نظام بتازید. چرا به وزیر، رئیس جمهوری و نماینده مردم می‌تازید و ما را غیر انقلابی خطاب می‌کنید. «جلیل رحیمی جهان آبادی» نماینده تربت جام در جلسه علنی امروز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: تذکر من به آقای «جواد کریمی قدوسی» نماینده مشهد و کسانی است که از ایشان حمایت کرده و این وضعیت را برای کشور ایجاد کرده‌اند. نماینده مردم تربت جام با اشاره به سفر کریمی قدوسی به شهرستان تربت جام و تهییج مردم این شهر و درج نامه مبنی بر رد صلاحیت رحیمی جهان‌آبادی به عنوان نماینده این شهر، خطاب به کریمی قدوسی افزود: شما چه کاره هستید که به وزیر، رییس جمهوری و نماینده مردم می‌تازید و ما را غیرانقلابی خطاب می‌کنید. وی ادامه داد: چه کسی به شما شناسنامه و اجازه داده که به مردم و ارکان این نظام بتازید؛ چند روز سابقه جبهه دارید و در چند عملیات شرکت کرده‌اید.
مهرمهر1 ساعت قبل
معاون آموزش متوسطه این معاونت را دارای جایگاه ویژه‌ای دانست و تصریح کرد: خروجی آموزش و پرورش کشور در دوره متوسطه است، لذا آموزش‌هایی که در دوره‌های تحصیلی داده می‌شود، در دوره متوسطه عینیت پیدا می‌کند لذا دوره متوسطه، دوره‌ای کلیدی است. کمرئی گفت: برنامه‌های سند تحول، برنامه درس ملی، برنامه ویژه مدرسه و طرح تعالی مدیریت از حوزه‌های کاری و فعالیت‌های این معاونت است. معاون آموزش متوسطه اجرای موفق طرح‌ها را نیازمند همکاری سایر معاونت‌ها دانست و افزود: اعتقاد داریم سند تحول بنیادین باید گفتمان‌ها را در مدرسه تغییر دهد و مدیر مدرسه باید بتواند با تشخیص مفاهیم، برنامه‌ها را پیش ببرد. وی افزود: برنامه تعالی یک سیستم توسعه مدیریت است و ابزاری برای ارائه سند درس ملی است و موازی کاری با سایر برنامه‌ها ندارد. معاون آموزش متوسطه با اشاره به وجود اهمیت گروه‌های آموزشی، اظهار کرد: در سال قبل که پایه دوازدهم در حال استقرار بود گروه‌های آموزشی توانستند مشکلات را رفع کنند.
خانه ملتخانه ملت1 ساعت قبل
سیدقاسم جاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص سوال خود از امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اظهار داشت: از حدود ۷-۸ ماه پیش یک سوال از وزیر دفاع و پشیبانی از نیروهای مسلح مطرح کرده‌ام. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به دلیل شرایط بد اقتصادی ایثارگران، جانبازان زیر ۲۵ درصد و بسیجیان معسر و عدم اقدام مناسب دولت در خصوص مناطق جنگی این سوال از وزیر دفاع را مطرح کرده‌ام. جاسمی ادامه داد: لشگری‌ها از قبیل سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و ارتش بیشترین سهم را داشته‌اند، متاسفانه از این مزایا برخوردار نیستند. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیمه همگانی و دفترچه بیمه بسیجیان در بسیاری از مراکز درمانی با هزینه‌های هنگفتی روبه می‌شوند، گفت: این افراد پولی ندارند زیرا حقوق کمی را دریافت می‌کنند و باید مشکلات این اقشار نیز رفع شود. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فردا دوشنبه (۳۱ تیرماه) قرار است سوالات خود را از وزیر دفاع در صحن مطرح کنم. /پایان پیام

وزیر اقتصاد: زورم نمی‌رسد پوری‌حسینی را بردارم/ رئیس‌جمهور پشت وی است

الفالف1 ساعت قبل
وزیر اقتصاد: زورم نمی‌رسد پوری‌حسینی را بردارم/ رئیس‌جمهور پشت وی استگروه ویدئو الف، ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۵:۳۷ ۳۹۸۰۴۳۰۱۳۶۰ نظر، ۲ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشاراحمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی: وزیر وعده برکناری پوری حسینی (رئیس سازمان خصوصی‌سازی) را داد ولی بعد گفت رئیس‌جمهور پشت وی است و من زورم نرسید.
مهرمهر1 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، شبکه یک امروز ۳۰ تیر با حضور کارشناسان به بررسی موضوع بورس در برنامه «پایش» می‌پردازد. در برنامه «پایش» همچنین سیاست‌های تنظیم بازار طی یکسال اخیر و نیز ادله موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی بررسی و تحلیل می‌شود. در همین رابطه علی اکبر کریمی و سهیلا جلودارزاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهمان برنامه هستند و پیرامون این موضوعات گفتگو می‌کنند. در سوال نظرسنجی این برنامه هم از بینندگان پرسیده شده است: برای سرمایه گذاری به کدام یک بیشتر اعتماد دارید؟ ۱- فروشنده ارز ۲- کارگزاری بورس. «پایش» به تهیه کنندگی الهام پیرهادی، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که امروز ساعت ۱۹:۴۵ و با اجرای محمد دلاوری پخش خواهد شد.
تابناکتابناک1 ساعت قبل
لایحه حمایت از محیط‌بانان بالاخره سوم تیرماه امسال به لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای یگان‌های دستگاه‌های اجرایی تغییر نام داد و پس از گذشت حدود ۶ سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. علاوه‌بر آن براساس دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت، دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به پرداخت دیه و جبران خسارت ناشی از رعایت به‌کارگیری سلاح ماموران (محیط‌بانان) برابر مواد ١٣ و ١٤ قانون به‌کارگیری سلاح مکلفند. علاوه‌بر این، باید در نظر داشته باشیم که حتی قوانین و مصوباتی که به نفع و در راستای بهبود وضعیت محیط‌بانان تصویب می‌شود، از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست اجرایی نمی‌شود. براساس این لایحه محیط‌بانان مشمول قانون به‌کارگیری سلاح می‌شوند. بر همین اساس محیط‌بانان، حفاظت از ۱۱ درصد از عرصه‌های طبیعی کشور را برعهده دارند.
عصر ایرانعصر ایران1 ساعت قبل
ایرنا - با شروع دور دوم دادگاه‌های فعالان محیط‌زیستی بازداشتی، ۹۰ انجمن فعال این حوزه از سراسر ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی ضمن انتقاد از بی‌قانونی‌های صورت گرفته در این پرونده، ‌ از وی درخواست کردند دادرسی منصفانه که از مصادیق اولیه آن، حق اختیار دو وکیل برای هر متهم در مرحله دادگاه است، برای این بازداشتی‌ها در نظر گرفته شود. در متن این نامه که نسخه‌ای از آن برای ایرنا ارسال شده آمده است: فعالان محیط‌زیستی بازداشت شده، در حالی بیش از ۱۸ ماه است که در بازداشت موقت به‌سر می‌برند که متاسفانه شاهد بودیم برخلاف ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری و قبل از پایان تحقیقات مقدماتی و احراز مجرمیت آنان، گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی که مبین افشای هویت و مشخصات شخصی آنان بود در برخی رسانه‌ها منتشر شد. همچنین پیش از آنکه دادستان وقت تهران، چهار نفر از آنان را مشمول اتهام حدود موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اعلام کند، حسب اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها، بازپرس رسیدگی‌کننده، برای همه آنان مجازات تعزیری در نظر گرفته بود که در مرحله اظهارنظر قرار نهایی، مقام اظهارنظر اقدام به افزایش مجازات و تبدیل آن به حدود کرده است. در بخش دیگری از این نامه آمده است: مهم‌ترین وجه این پرونده اما، اختلاف نظر دو نهاد امنیتی در مقام کارشناسی مبنی بر تشخیص جاسوسی و عدم جاسوسی این فعالان محیط‌زیست است، به‌طوری‌که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برخلاف نهاد گزارش دهنده، آنطور که در رسانه‌ها و جلسات مجلس شورای اسلامی از زبان مقام عالی وزارت و دیگر کارشناسان آن وزارتخانه نقل شده، تاکید بر عدم ارتکاب هرگونه جرم جاسوسی و ضد امنیتی از سوی فعالان بازداشتی دارند که به‌نظر می‌رسد نظر به حاکمیت اصل برائت و اصل عدم تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم، با توجه به وجود این تعارض آشکار در نظریات کارشناسی دو نهاد اطلاعاتی که موجب ایجاد ابهام و شبهه در اصل موضوع شده به‌طوری‌که حضرتعالی در دیدار اخیر با برخی کارشناسان محیط زیست، به‌نحوی، به ابهام حاصله اشاراتی داشتید موضوع، مشمول قاعده فقهی (تدرأ الحدود بالشبهات) موضوع ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی است و همان‌طور که در شرع مقدس و قانون پیش‌بینی شده، در صورتی که در اینگونه موارد شبهه و ابهام در وقوع و ارتکاب اصل جرم پیش آید نظر بر برائت حمل می‌شود. در پایان امضاکنندگان این نامه تاکید کردند: لذا خواهشمند است با توجه به اینکه آن مقام مستطاب نگاه ویژه‌ای به حفظ حقوق شهروندی و ایجاد عدل و گسترش آزادی‌های مشروع دارید به طوری‌که در «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» که در پنج فصل و سی و سه ماده و هشت تبصره در مورخه ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۸ توسط آن مقام عالی جهت اجرا ابلاغ شده است، به تمامی این دغدغه‌ها توجه و دستورات مهمی در جهت تضمین اجرای آن صادر کرده‌اید و نیز با ملحوظ داشتن این نکته که حفظ و پاسداشت امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور عزیزمان قطعا از اصول و آرمان‌های اساسی و بنیادین تمامی امضاءکنندگان این نامه است، ضمن تضمین دادرسی منصفانه که از مصادیق اولیه آن، حق اختیار دو وکیل برای هر متهم در مرحله دادگاه است، دستورات و تعلیمات و نظارت‌های قضایی لازم را در این خصوص صادر و مبذول فرمایید.
فارسفارس1 ساعت قبل
تمام فرآیند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان سمنان به غیر از شمارش آرا به‌صورت الکترونیکی برگزار و پیش‌بینی می‌شود حماسه دوباره‌ای در این انتخابات رقم بخورد. به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، حبیب‌الله خجسته‌پور رئیس ستاد انتخابات استان سمنان بعدازظهر امروز در دیدار با سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات در استان سمنان اظهار کرد: خوشبختانه ارتباط بسیار خوبی بین دفتر نظارت و بازرسی انتخابات در استان سمنان و ستاد انتخابات استان برقرار است. وی تصریح کرد: ستاد انتخابات استان سمنان بر فضای استان و انتخابات نظارت و رصد کامل داشته و در صورت مواجهه با اقدام خلاف قانون، تذکرات لازم داده خواهد شد. خجسته‌پور ادامه داد: تلاش خواهیم کرد تا از افراد باتجربه، امین و معتمد در عوامل اجرایی ستاد انتخابات استان سمنان استفاده کنیم. رئیس ستاد انتخابات استان سمنان ادامه داد: آموزش‌های لازم برای آشنایی و آمادگی هر چه بیشتر برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور برای تمام عوامل اجرایی ستاد انتخابات استان ارائه خواهد شد.
خبرآنلاینخبرآنلاین1 ساعت قبل
حشمت‌الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در واکنش به شکایت شورای عالی امنیت ملی از وی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: حتما برای صحبت و ارائه توضیحات در جلسه هیئت نظارت حضور پیدا خواهم کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده شورای عالی امنیت ملی چندین بار به شما در زمان ریاست بر کمیسیون امنیت ملی تذکر داده است، گفت: چنینی موضوعی صحت ندارد و هیچ تذکری به من داده نشده است. هیچ شخصی از شورای عالی امنیت ملی با من تماسی نگرفته و توضیحی نخواسته است حتی زمانی که رئیس کمیسیون بودم. فلاحت پیشه بیان کرد: بارها بنده در زمان ریاست بر کمیسیون امنیت ملی از شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای حضور در کمیسیون دعوت کردم، اما هیچگونه رابطه ساختاری بین این شورا و کمیسیون امنیت نبوده چه برسد به آنکه به من تذکری داده شود، لذا شکایت این شورا از من قابل تامل است و حتما در جلسه هیئت نظارت توضیحات خود را ارائه خواهم کرد. این راهبرد از دو بعد به رخ کشیدن قدرت نظامی آمریکا از یک سو و از سوی دیگر تحریم اقتصادی ایران بود.
ایبناایبنا1 ساعت قبل
به گزارش ایبنا، محمدعلی وکیلی عضو هیات رییسه مجلس با حضور در غرفه شرکت کارت اعتباری ایران کیش در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپضمن اشاره به نقش شرکت‌های پرداخت الکترونیک در حمایت از استارت آپ‌ها گفت: شرکت‌های پرداخت الکترونیک می‌توانند نقش مهندسی تولید را داشته باشند؛ این شرکت‌ها می‌توانند هزینه تولید اپلیکیشن را برای استارت آپ‌ها کاهش دهند و نقش تولید کننده برای مصرف کننده‌های استارت آپی را ایفا کنند و از سویی استارت آپ‌ها نیز می‌توانند تنوع نیازها را برای شرکت‌های پرداخت در حوزه‌های مختلف تعریف کنند. عضو هیات رییسه مجلس دهم ادامه داد: تحول تکنولوژی که امروز اتفاق افتاده اگرچه بعضا در فضای عمومی ناشناخته است، ولی به دلیل گیرایی و سرعت و همچنین مقرون به صرفه بودن در هزینه‌ها، سرعت پذیرش بالایی دارد و این نمایشگاه‌ها نیز می‌توانند در مسیر این سرعت پذیرش تکنولوژی در سطح کشور کمک کنند. وی تاکید کرد: این نمایشگاه برای ارائه اطلاعات به مردم و همچنین تبادل اطلاعات گروه‌ها و شرکت‌های مشابه نسبت به توانمندی‌های یکدیگر اهمیت دارد و این موضوع باعث می‌شود تا شرکت‌های رقیب با شناخت از توانمندی‌های یکدیگر از سویی در مسیر ارتقای خود با سرعت و وسواس بیشتری گام بردارند و از طرفی دیگر وارد همپوشانی مضر نشوند. وکیلی افزود: تنوعی که در اپلیکیشن‌ها‌ها اتفاق افتاده، یک دستاورد مهم است که این نمایشگاه به تسهیل آن کمک می‌کند. در روزگاری که زندگی خود را با نرم افزارها متحول می‌کنیم آگاهی عمومی نیز پیرامون این اپلیکیشن‌ها باید ارتقا پیدا کند و یکی از راه‌های افزایش این آگاهی نمایشگاه هایی مانند الکامپ است.
خبرآنلاینخبرآنلاین1 ساعت قبل
به گزارش خبرآنلاین، ۲۹۰ نماینده و ۳۱۰ صندلی که هر شش ماه یک بار تغییر می‌کند و نمایندگان باید از گوشه‌ای به گوشه دیگر مجلس کوچ کنند؛ هرچند این حکایت کرسی‌های مجلس و ساکنان آن است اما اتفاقات سه شنبه صحن علنی بهارستان حداقل تا پایان مجلس دهم تکلیف ساکن صندلی ۲۹۴ را مشخص کرد. حال در اولین روز از غیبت دهقان در مجلس یا بهتر بگوییم اولین روز بعد از استعفای او از سمت نمایندگی، صندلی اش خالی بود؛ «صندلی ۲۹۴». هرچند این روزها به علت رفت و آمد بی وقفه نمایندگان در بین صندلی‌های صحن، اغلب صندلی‌ها در اکثر دقایق صحن علنی، خالی از سکنه به نظر می‌رسند و چیز جدیدی نیست اما ماجرای خالی بودن صندلی ۲۹۴ حکایتی متفاوت داشت. حکایتی که به چشم همسایگان آن صندلی هم آمده بود. او ادامه می‌دهد: آقای دهقان برخلاف آن پس زمینه سیاسی، شخصیت موثری بود و در تصویب قوانین در جهت مبارزه با فساد نقش موثری داشت.
ساعت ۲۴ساعت ۲۴1 ساعت قبل
به جای پارادایم حذف و رقابت ناسالم پارادایم گفت‌وگوی ملی را به رسمیت بشناسیم. به جای توهین و طعنه به مجلس بگذارید اراده مردم در اداره کشور محقق شود و مجلس در راس امور تشکیل شود. به جای پارادایم حذف و رقابت ناسالم پارادایم گفت‌وگوی ملی را به رسمیت بشناسیم. چرا امکان گفت‌وگوی نمایندگان مجلس ایران با مجالس کشورهای هدف و بی‌طرف را فراهم نمی‌کنیم؟ عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: سالهاست از بازی باخت – باخت حصر عبور کرده‌ایم. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از مدیریت رسانه ملی خواست تا بودجه این سازمان را هزینه ترویج جریان خاص نکند بلکه میز گفت‌وگوی ملی را در شبکه‌های مختلف برقرار کند.
قدس آنلاینقدس آنلاین2 ساعت قبل
دعوت به کار کاوه مدنی با رسالت تأثیرگذاری در حوزه آب، آبخیزداری و مسائل خشکسالی صورت گرفت، درحالیکه وی سابقه‌ای در نظام اجرایی کشور نداشت اما به داخل کشور آمد و به معاونت سازمان محیط زیست کشور رسید. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی جزئیات حکم دری اصفهانی را این هفته برای خبرنگاران خواهم گفت. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: در حکم دری اصفهانی آورده که ایشان در جلسات سری اقتصادی روزهای دوشنبه هیأت دولت شرکت داشته است. دری اصفهانی به عضویت کمیته سری اقتصادی هیأت دولت درمی‌آید و درپی آن تمامی اطلاعات محرمانه را در اختیار دشمن قرار می‌دهد. پس از اینکه جک استراو محتوای بسته و اطلاعات مهم و حساس آن را مشاهده می‌کند برای دری اصفهانی بابت اقدام جاسوسی وی و در اختیار گذاشتن اطلاعات کشور پیام قدردانی و تشکر می‌فرستد.
ایسناایسنا2 ساعت قبل
نماینده مردم کهنوج در مجلس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: فصل کشت و کار در جنوب کرمان از یک ماه دیگر شروع می‌شود کمبود بذر مشهود است و قیمت‌ها سر به فلک کشیده است. کمبود بذر در کهنوج مشهود است و قیمت بذر سر به فلک کشیده است خرما کاران ما امسال خسارت شدیدی دیده‌اند که نیاز به پیگیری دارد. همچنین توقع می‌رود قیمت خرما را ساماندهی کنیم. این عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت گفت: اسناد کشاورزی مردم را بارها و بارها پیگیری کرده‌ایم اما به نتیجه نمی‌رسد. لطفا در هماهنگی با سازمان بازرسی و منابع طبیعی به این موضوع رسیدگی کرده و اسناد کشاورزی مردم را به آنها بازگردانید.

به انتهای لیست رسیدید

مجلس دهم

دورهٔ دهم مجلس شورای اسلامی از ۸ خرداد ۱۳۹۵ رسماً آغاز شد. نمایندگان این دوره در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در ۷ اسفند ۱۳۹۴ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار شد نیز انتخاب شدند. ویکی‌پدیا