مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد

مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد

مهرمهر1 هفته قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۹۲ در شرایط سالم قرار دارد. اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۱۱۰ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. وحدت، طرق، چمن، سرافرازان، کریمی و مفتح با شاخص‌های ۱۱۵، ۱۱۲، ۱۰۹، ۱۰۶، ۱۰۲ و ۱۰۲ دارای هوای ناسالم برای گروه‌های حساس هستند. ایستگاه‌های رسالت با شاخص ۵۸، سالم‌ترین هوای شهر را دارد و دیگر ایستگاه‌ها نیز در شرایط سالم قرار دارند. در این شرایط احتمال بروز علائم تنفسی در افراد حساس احتمال تشدید بیماری‌های قلبی یا ریوی در بیماران سالمند افزایش می‌یابد.
مهرمهر1 هفته قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۵۶ در شرایط سالم قرار دارد. اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۷۱ در شرایط سالم قرار دارد. امامیه با شاخص ۲۲، سرافرازان با شاخص ۲۴، الهیه با شاخص ۳۲، سمزقند با شاخص ۳۶ و مفتح با شاخص ۵۰ دارای هوای پاک هستند و دیگر ایستگاه‌های سنجش هوای شهر نیز دارای هوای سالم هستند. آسمان امروز صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی است و دمای هوای در گرم‌ترین حالت ۳ درجه سانتی‌گراد و در سردترین حالت ۵- درجه سانتی‌گراد است.
مهرمهر3 هفته قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۸۵ در شرایط سالم قرار دارد. اکنون شاخص کلی هوای شهر با عدد ۱۰۴ نشانگر وجود هوای ناسالم برای گروه‌های حساس است. سمزقند با شاخص ۴۷ دارای هوای پاک است. کریمی با شاخص ۱۱۰ و الهیه نیز با شاخص ۱۱۰ در شرایط هوای ناسالم برای گروه‌های حساس به سر می‌برند. دیگر ایستگاه‌های شهر نیز دارای هوای سالم هستند.
مهرمهر3 هفته قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۸۰ در شرایط سالم قرار دارد. اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۹۰ در شرایط سالم قرار دارد. دو ایستگاه سمزقند و سرافرازان با شاخص‌های ۴۳ و ۵۰ دارای هوای پاک هستند. ایستگاه‌های وحدت و چمن با شاخص‌های ۱۰۳ و ۱۰۶ دارای هوای ناسالم برای گروه‌های حساس هستند. دیگر ایستگاه‌های سنجش هوا نیز هوای سالم دارند.
خبر فوریخبر فوری4 هفته قبل
براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۹۹ در شرایط سالم قرار دارد. به گزارش مشهد فوری، براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۹۹ در شرایط سالم قرار دارد. اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۸۷ در شرایط سالم قرار دارد. با توجه به روند افزایشی آلاینده‌ها، امروز هفت ایستگاه سنجش هوای شهر دارای هوای ناسالم برای گروه‌های حساس هستند. دیگر ایستگاه‌ها نیز با شاخص ۵۹ تا ۹۹ دارای هوای سالم هستند.
مهرمهر1 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۶۶ در شرایط سالم قرار دارد. اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۴۶ در شرایط پاک قرار دارد. امروز ایستگاه سمزقند با شاخص ۴۱ دارای هوای پاک است و دیگر ایستگاه‌های سنجش هوای سطح شهر نیز با شاخص‌های متفاوت از ۵۹ تا ۷۸ دارای هوای سالم هستند. اکنون دمای هوا ۵ درجه سانتی گراد و آسمان ابری است.
خبر فوریخبر فوری1 ماه قبل
براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد۶۶ در شرایط سالم قرار دارد و اکنون این شاخص با عدد ۴۶ نشانگر هوای پاک در شهر است. به گزارش مشهد فوری، براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۶۶ در شرایط سالم قرار دارد. اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۴۶ در شرایط پاک قرار دارد. امروز ایستگاه سمزقند با شاخص ۴۱ دارای هوای پاک است و دیگر ایستگاه‌های سنجش هوای سطح شهر نیز با شاخص‌های متفاوت از ۵۹ تا ۷۸ دارای هوای سالم هستند. اکنون دمای هوا ۵ درجه سانتی گراد و آسمان ابری است.
مهرمهر1 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۴ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. امروز ایستگاه‌ خیام جنوبی با شاخص ۱۵۲ دارای هوای ناسالم است و ایستگاه‌های خیام شمالی، کریمی، چمن وحدت و شهر به ترتیب با شاخص‌های ۱۴۶، ۱۳۵، ۱۳۰، ۱۱۷، ۱۰۴ دارای هوای ناسالم برای گروه‌های حساس هستند. هیچ ایستگاهی امروز دارای هوای پاک نیست و دیگر ایستگاه‌های سنجش هوای سطح شهر دارای هوای سالم هستند. اکنون دمای هوا ۱۴ درجه سانتی گراد و آسمان صاف و آفتابی است.
مهرمهر1 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوا در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۷۶ در شرایط سالم قرار دارد. هم اکنون نیز هوای شهر با شاخص ۹۰ در شرایط سالم قرار دارد. امروز دو ایستگاه سمزقند و سرافرازان، دارای هوای پاک هستند. ایستگاه‌های چمن، کریمی و خیام شمالی دارای هوای ناسالم برای گروه‌های حساس هستند. دیگر ایستگاه‌های سنجش هوا نیز دارای هوای سالم هستند.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین1 ماه قبل
خبرگزاری میزان- براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۷۱ در شرایط سالم قرار دارد. به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۷۱ در شرایط سالم قرار دارد. اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۶۸ در شرایط سالم قرار دارد. امروز سمزقند تنها ایستگاه دارای هوای پاک در شهر است که شاخص آن عدد ۴۷ را نشان می‌دهد. دیگر ایستگاه‌های سنجش هوای شهر نیز دارای هوای سالم هستند.

هوا در سه منطقه مشهد سالم است

مهرمهر1 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۶۴در شرایط سالم قرار دارد. اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۷۲ در شرایط سالم قرار دارد. ایستگاه‌های سمزقند، سرافرازان و نخریسی با عدد ۴۰، ۴۵ و ۴۸ دارای هوای پاک هستند. و دیگر ایستگاه‌ها نیز با شاخص‌های متفاوت از ۵۵ تا ۹۶ در شرایط سالم قرار دارند. امروز دمای هوا با ۱۲ درجه سانتی گراد نشانگر وجود هوایی ابری در شهر است.
مهرمهر1 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۷۲ در شرایط سالم قرار دارد. اکنون نیز شاخص کیفی هوا با عدد ۸۰ در شرایط سالم قرار دارد. امروز ایستگاههای نخریسی، سمزقند و سرافرازان دارای هوای پاک هستند و ایستگاه کریمی تنها ایستگاه دارای هوای ناسالم برای گروههای حساس است.
مهرمهر1 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفیت هوا از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون با عدد ۸۱ در شرایط سالم قرار دارد. بر این اساس ایستگاه سنجش هوایی چمن با شاخص ۱۰۵ و ایستگاه وحدت با شاخص ۱۲۵ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس دارند و تنها ایستگاه سمزقند با شاخص ۴۷ دارای هوای سالم است. هم اکنون نیز آسمان شهر صاف و آفتابی است و دمای حال حاضر ۱۸ درجه سانتی گراد را نشان می‌دهد. کمینه دما ۶ درجه و بیشینه دمای هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته ۲۶ درجه سانتی گراد بوده است.
خبر فوریخبر فوری1 ماه قبل
با توجه به کاهش آلاینده‌های زیست محیطی در شهر، امروز هم ایستگاه حرم مطهر و نخریسی برای دومین روز متوالی به ترتیب با شاخص، ۱۷ و ۴۶ هوای پاک دارند. به گزارش مشهد فوری، براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۷۴ در شرایط سالم قرار دارد. اکنون نیز این شاخص با عدد ۶۳ نشانگر وجود هوای سالم در شهر است. با توجه به کاهش آلاینده‌های زیست محیطی در شهر، امروز دو ایستگاه حرم مطهر و نخریسی به ترتیب با شاخص، ۱۷ و ۴۶ هوای پاک دارند. ایستگاه‌‌ الهیه نیز با عدد شاخص ۱۰۲ دارای هوای ناسالم برای گروه‌‌های حساس هستند و در دیگر ایستگاه‌ها نیز هوای سالم حاکم است.
مهرمهر1 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۷۴ در شرایط سالم قرار دارد. اکنون نیز این شاخص با عدد ۶۳ نشانگر وجود هوای سالم در شهر است. با توجه به کاهش آلاینده‌های زیست محیطی در شهر، امروز دو ایستگاه حرم مطهر و نخریسی به ترتیب با شاخص، ۱۷ و ۴۶ هوای پاک دارند. ایستگاه‌ الهیه نیز با عدد شاخص ۱۰۲ دارای هوای ناسالم برای گروه‌های حساس هستند و در دیگر ایستگاه‌ها نیز هوای سالم حاکم است.
مهرمهر1 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی اکنون هوای شهر با عدد ۳۸ در شرایط پاک قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۹۵ در شرایط سالم قرار داشته است. ایستگاه‌های مفتح، خیام شمالی، الهیه، امامیه و چمن دارای هوای ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و دیگر ایستگاه‌ها هوای سالم دارند.
مهرمهر1 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۸۰ در شرایط سالم قرار دارد. اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۷۵ در شرایط سالم قرار دارد. بعد از حاکم بودن یک هفته‌ای هوای ناسالم در شهر، امروز دومین روزی است که مشهد هوای سالم دارد. امروز تنها دو ایستگاه چمن و کریمی با شاخص ۱۱۱ و ۱۰۱ دارای هوای ناسالم برای گروه‌های حساس هستند و دیگر ایستگاه‌های سنجش هوایی مشهد، هوای سالم را نشان می‌دهند.
مهرمهر1 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۷۲ در شرایط سالم قرار دارد. اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۷۱ در شرایط سالم قرار دارد و با توجه به کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، سه ایستگاه سنجش هوا از جمله طرق، نخریسی و سمزقند به ترتیب با عدد ۳۶، ۴۰ و ۴۸ دارای هوای پاک هستند. امروز تنها دو ایستگاه رسالت و وحدت با شاخص، ۱۰۵ و ۱۳۰ دارای هوای ناسالم برای گروه‌های حساس هستند. دیگر ایستگاه‌های شهر نیز بعد از گذشت چندین روز هوای ناسالم، امروز هوای سالم دارند.
خبر فوریخبر فوری1 ماه قبل
براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۱ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. به گزارش مشهد فوری، براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۱ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۶۷ در شرایط سالم قرار دارد. میزان آلاینده‌های زیست محیطی در هوای شهر بالا است چرا که تنها ۶ ایستگاه سنجش آلودگی هوا از جمله طرق، نخریسی، امامیه، حرم مطهر، سمزقند و سرافرازان دارای هوای سالم هستند. ایستگاه وحدت با شاخص ۱۳۱، ایستگاه چمن با شاخص ۱۱۷ و ایستگاه الهیه با شاخص ۱۱۶ به ترتیب آلوده‌ترین هوای شهر را دارند.
مهرمهر1 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۶ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۱۰۰ در شرایط سالم قرار دارد. میزان آلاینده‌های زیست محیطی در هوای شهر بالا است چرا که تنها پنج ایستگاه سنجش آلودگی هوا از جمله طرق، نخریسی، حرم مطهر، سمزقند و سرافرازان دارای هوای سالم هستند. ایستگاه چمن با شاخص ۱۴۰، ایستگاه وحدت با شاخص ۱۳۰ و ایستگاه کریمی با شاخص ۱۱۹ به ترتیب آلوده‌ترین هوای شهر را دارند.
مهرمهر1 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۸ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۹۲ در شرایط سالم قرار دارد و با توجه به کاهش آلاینده‌های موجود در هوا، به تعداد ایستگاه‌های دارای هوای پاک افزوده شده است. سمزقند، سرافرازان، حرم مطهر، امامیه، نخریسی و طرق ایستگاه‌های دارای هوای سالم هستند و دیگر مناطق هوای ناسالم برای گروه‌های حساس دارند.
مهرمهر2 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۶۶ در شرایط سالم و مرز پاکی قرار دارد. اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۸۸ در شرایط سالم قرار دارد. با توجه به کاهش میزان آلاینده‌ها از تعداد ایستگاه‌های دارای هوای ناسالم هم کاسته شده و هیچ منطقه‌ای در شهر هوای ناسالم ندارد. ایستگاه‌های سمزقند، سرافرازان و نخریسی دارای هوای پاک هستند و دیگر مناطق هم هوای سالم دارند.
خبر فوریخبر فوری2 ماه قبل
براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۸۰ در شرایط سالم قرار دارد. به گزارش مشهد فوری، براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی، شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۸۰ در شرایط سالم قرار دارد. اکنون نیز شاخص کیفی هوا با عدد ۷۰ در شرایط سالم است. با توجه به کاهش آلاینده از تعداد ایستگاه‌های دارای هوای ناسالم نیز کاسته شده و تنها ۲ ایستگاه وحدت و چمن به ترتیب با عدد شاخص ۱۳۲ و ۱۰۳ دارای هوای ناسالم هستند. دیگر ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا نیز وجود هوای سالم در شهر را نشان می‌دهند.
مهرمهر2 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۷۶ در شرایط سالم قرار دارد. شاخص کیفی هوای اکنون نیز با عدد ۷۵ در شرایط سالم قرار دارد. با توجه به کاهش آلاینده‌ها طی امروز و روز گذشته، به تعداد ایستگاه‌ههای دارای هوای پاک در شهر افزوده شده و فقط دو ایستگاه چمن و وحدت با شاخص‌های کیفی ۱۰۳ و ۱۲۹ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس دارند. ایستگاه نخریسی و سمزقند نیز با شاخص‌های ۴۳ و ۴۵ دارای هوای پاک هستند و دیگر ایستگاه‌ها نیز در هوای سالم تنفس می‌کنند.
مهرمهر2 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۹۴ در شرایط سالم قرار دارد. اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۷۸ نشانگر سلامت هوا پس از ۱۱ روز پیاپی آلودگی است. امروز با وجود سالم بودن هوا، برخی از ایستگاه‌های سنجش هوا، هوایی ناسالم برای گروه‌های حساس دارند. امامیه، کریمی، آوینی، چمن و وحدت با اعدادی از ۱۰۳ تا ۱۲۷ هوای ناسالم تنفس می‌کنند و دیگر ایستگاه‌های سنجش هوا، هوایی سالم دارند.
موجموج2 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری موج، تورج همتی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به استمرار روند افزایشی غلظت آلاینده‌های هوا تا فردا صبح و پیش‌بینی اعضای کارگروه اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوا ی استان، افزایش ریزگردها و سایر آلاینده‌ها در سطوح پایینی جو را در مشهد داریم و بر این اساس آلودگی هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس در کلانشهر مشهد تا فردا صبح نیز تا حدودی تداوم دارد. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: بر اساس مصوبه کارگروه اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوای استان که امروز یکشنبه مورخ ۷ مهرماه در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با حضور اعضای کارگروه مربوطه برگزار شد، فردا دوشنبه هشتم مهر ماه به‌دلیل افزایش غلظت آلاینده‌های هوا و تداوم وضعیت ناسالم هوا برای گروه‌های حساس، تصمیم اعضای کارگروه اجرایی و اضطراری آلودگی هوای مشهد تنها بر تمدید تعطیلی مراکز مهدکودک، پیش دبستانی، مدارس ابتدایی و کلیه مدارس استثنایی در نواحی هفتگانه آموزش‌وپرورش در مشهد، تبادکان، احمدآباد و رضویه در شیفت صبح فردا دوشنبه هشتم مهرماه است. وی ادامه داد: توصیه زیست محیطی به شهروندان برای کمک به کاهش آلاینده‌های هوای مشهد، پرهیز از تردد غیرضروری در سطح شهر و استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی است و لازم است ورزشکاران از هرگونه فعالیت ورزشی در فضاهای باز اجتناب کنند. گفتنی است؛ از روز ۲۷ شهریور ماه کیفیت هوای کلانشهر مشهد با افزایش ذرات معلق و گرد و غبار به وضعیت ناسالم رسیده است و حسب گزارش مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد و اداره کل هواشناسی استان، شیب نمودار وضعیت آلاینده‌ها تا ظهر فردا افزایشی و پس از آن کاهشی است.
خبر فوریخبر فوری2 ماه قبل
براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۶ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. به گزارش مشهد فوری، براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۶ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. هم اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۱۱۷ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. نسبت به روز گذشته از ایستگاه‌های دارای هوای پاک کاسته شده و تنها یک ایستگاه سمزقند با عدد ۸۷ در شرایط سالم قرار دارد و دیگر ایستگاه‌های سنجش هوا، هوای ناسالم دارند.
مهرمهر2 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفی هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۶ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. هم اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد ۱۱۷ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. نسبت به روز گذشته از ایستگاه‌های دارای هوای پاک کاسته شده و تنها یک ایستگاه سمزقند با عدد ۸۷ در شرایط سالم قرار دارد و دیگر ایستگاه‌های سنجش هوا، هوای ناسالم دارند.
خبر فوریخبر فوری2 ماه قبل
براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کلی هوا در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۳ در شرایط ناسالم قرار دارد و این مسأله مشهد را برای هفتمین روز متوالی ناسالم نشان می‌دهد. به گزارش مشهد فوری، براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کلی هوا در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۳ در شرایط ناسالم قرار دارد و این مسأله هوای مشهد را برای هفتمین روز متوالی ناسالم نشان می‌دهد. اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد۱۰۸ همچنان ناسالم است اما براساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان در روز گذشته، آلاینده‌های زیست محیطی شهر رو به کاهش است. با توجه به روند کاهشی آلاینده‌های زیست محیطی، امروز به تعداد ایستگاه‌های دارای هوای سالم افزوده شده و سه ایستگاه طرق، مفتح و سمزقند با شاخص‌های ۹۵، ۱۰۰ و ۷۵ هوای سالمی تنفس می‌کنند. دیگر ایستگاه‌های سنجش هوای شهر نیز برای گروه‌های حساس هوای ناسالم دارند.
الفالف2 ماه قبل
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: با توجه به پایداری هوا و وزش محدود باد، پیش‌بینی اعضای کارگروه اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوای استان این است که از انباشت آلاینده‌ها درسطوح پائینی جو تا حدی کاسته شده و به‌تدریج از امشب روند نزولی آلودگی هوا را در سطحی محدود در کلانشهر مشهد شاهد هستیم و بر این اساس مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها فردا اول مهر ماه تعطیل هستند. گروه اجتماعی الف، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، ۲۳:۵۳ ۳۹۸۰۶۳۱۲۱۳به گزارش فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، تورج همتی گفت: با توجه به پایداری هوا و وزش محدود باد، پیش‌بینی اعضای کارگروه اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوای استان این است که از انباشت آلاینده‌ها درسطوح پائینی جو تا حدی کاسته شده و به‌تدریج از امشب روند نزولی آلودگی هوا را در سطحی محدود در کلانشهر مشهد شاهد هستیم و بر این اساس مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها فردا اول مهر ماه تعطیل هستند. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: بر اساس مصوبه این کارگروه که ساعت ۲٠ یکشنبه شب مورخ ۳۱ شهریورماه در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان با حضور اعضای کارگروه مربوطه برگزار شد، فردا دوشنبه اول مهر ماه با کمی کاهش غلظت آلاینده‌های هوا، تداوم وضعیت ناسالم هوا برای گروه‌های حساس پیش‌بینی می‌شود. وی ادامه داد: توصیه زیست محیطی به شهروندان برای کمک به کاهش آلاینده‌های هوای مشهد، پرهیز از تردد غیرضروری در سطح شهر و استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی است و لازم است ضمن اینکه مراسم بازگشایی مدارس در محیط‌های باز انجام نشود، از هرگونه فعالیت ورزشی در فضاهای باز اجتناب شود. گفتنی است؛ از روز چهارشنبه کیفیت هوای کلانشهر مشهد با افزایش ذرات معلق و گرد و غبار به وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها رسیده است و حسب گزارش مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد و اداره کل هواشناسی استان، روند کاهش آلاینده‌ها با سرعتی کند سیر نزولی دارد.

به انتهای لیست رسیدید

موضوع‌های مشابه

کیفیت هوای مشهد